Bölüm Tanıtımı

Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa ek 156. madde ile kurulan Biruni Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuş ve açılış kararı 27/2/2014 tarihinde 28926 sayılı resmi gazete yayınlanmıştır.

2015-2016 eğitim-öğretim yılı itibariyle

Toplam öğrenci sayısı: 103

Akademik Çalışan Sayısı: 10

İdari Çalışan Sayısı: 1

Altyapı Durumu: İki adet 50 kişi kapasiteli derslik, üç adet 30 kişi kapasiteli öğrenci laboratuvarı bulunmaktadır.

2016-2017 eğitim-öğretim yılında 60 yeni öğrenci alınacaktır.

Her anabilim dalında ders veren en az bir öğretim üyesi ve yardımcısı olarak yeni öğretim üye ve yardımcıları atama çalışmaları devam etmektedir ve eylül ayında tamamlanmış olacaktır.

Eğitim süremiz genel eğitim programının ve zorunlu stajların tamamlanması dahil toplam 5 yıldır. Fakültemizde eğitim programı Temel Eczacılık Bilimleri, Eczacılık Meslek Bilimleri ve Eczacılık Teknolojisi bölümleri kapsamındaki derslerin organizasyonu sağlanarak yürütülecektir. Eğitimin ilk yıllarında temel bilimler kapsamında kimya, analitik kimya, farmasötik botanik, biyoloji, biyokimya, fizyoloji, patoloji, anatomi ve diğer tıp bilimlerine dayalı bir eğitim planı öngörülmektedir. Temel eğitimi takiben 2. yılın 2. yarısından başlamak üzere 3. ve 4.yılları kapsayacak şekilde eczacılık meslek (farmakoloji, farmasötik kimya, farmakognozi) ve teknolojik bilimlerine (farmasötik teknoloji, farmasötik biyoteknoloji, farmakokinetik, kozmetoloji, farmasötik toksikoloji) yönelik dersle eğitim programında yer almaktadır.

Teorik derslerle birlikte uygulama/laboratuvar ağırlıklı bir eğitimi gerektiren eczacılık programının ilk 4 yılı sonunda öğrencilerimizin eczacılık kavram ve profesyonel uygulama yetilerini kazanması beklenmektedir. 5.yılda ise serbest eczacılık, hastane eczacılığı ve endüstri eczacılığı alanlarında seçmeli dersler ile mesleki alan yönlendirmesi yapılacaktır. Ayrıca 4. ve 5. yıllarda klinik eczacılık/farmasötik bakım kavram ve uygulamalarını içeren yoğun bir eğitim programı uygulanacak olup, öğrencilerimizin bu alanda çalışmaya hazır bir altyapı ile fakültemizden mezun olacak düzeye ulaşması hedeflenmektedir.

 • Eczacılık Fakültesi mezunları artık eczane açamayacak mı?

  6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler hakkındaki kanuna göre Eczane açma ile ilgili aşağıdaki yasal düzenlemeler yapılmıştır. 2012 yılından itibaren mezun olanlar için aşağıdaki kriterler uygulanacaktır.
  Mezunlar Eczane açabilecek ancak belli kurallar uygulanacaktır.

  Eczane açılmasına ilişkin kriterler:
  MADDE 8:
  (1) Serbest eczane sayıları, ilçe sınırları içindeki nüfusa göre en az üç bin beş yüz kişiye bir eczane
  olacak şekilde düzenlenir.
  (2) Eczanelerin aynı ilçe içerisindeki nakillerinde nüfusa göre eczane açılması kriteri uygulanmaz. (3) Hiç eczanesi olmayan yerleşim birimlerinde nüfus kriterine bakılmaksızın bir eczanenin açılmasına müsaade edilir. Ancak bu şekilde açılan eczanenin başka yerlere naklinde nüfus kriteri işletilir.
  (4) Eczane açılmasına ilişkin kriterler belirlenirken, Kalkınma Bakanlığından alınan verilere göre belirlenen ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre sınıflandırma yapılır. Bu sınıflandırmaya göre ilçelere ilçe katsayısı verilir. Eczacıların, o ilçede mesleki faaliyetlerini sürdürdükleri yıl sayısı ile ilçe katsayısının çarpımı suretiyle hizmet puanı hesaplanır. Eczacı birden fazla ilçede çalışmış ise hizmet puanları toplanır. Hizmet puanı hesaplanırken ilçe katsayısı, doktora yapmış olanlar için dörtte bir oranında artırılarak uygulanır. Eczacılara, meslekte geçirilen toplam yıl sayısı ile eczacının hizmet puanı toplamı sonucu tespit edilen yerleştirme puanı verilir.
  (5) Eczanesini devretmiş bir eczacı, yeni eczane açmak istediğinde yerleştirme puanı yarı oranında
  düşürülür.
  (6) Kurum tarafından her yıl eczane açılması uygun olan ilçeler ve açılabilecek eczane sayıları Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı nüfus bilgileri esas alınmak suretiyle belirlenir ve yılda en az iki kez Kurumun resmî internet sitesinde ilân edilir.
  (7) Doğal afet ve mücbir sebeplerle nüfus azalması hâlinde o yerleşim yerinde bulunan eczanelerin naklinde nüfusa göre eczane açılması kriteri uygulanmaz. Bu hâlin tespit ve ilânı Bakanlıkça yapılır. Eczane açmak isteyen eczacılar, Kurum tarafından ilân edilen yerler için ilân
  tarihinden itibaren otuz gün içerisinde, ikinci fıkrada belirtilen belgeleri eklemek suretiyle elektronik ortamda başvurularını yaparlar. Bu başvurularda en fazla yirmibeş tercih yapılabilir. Başvuru evrakının eksik olması hâlinde başvuru talepleri işleme alınmaz. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar hakkında kanunî işlem yapılır.

 • Eczacılık okuyanlar sadece eczane açıp kendi işini mi kurabiliyor, çalışma alanları nelerdir?

  Eczacının görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:
  a) Hastalıkların teşhis ve tedavisi ile hastalıklardan korunmada kullanılan tabii ve sentetik kaynaklı ilaç hammaddelerinin elde edilmesini ve bu hammaddelerden değişik farmasötik tipte ilaçların hazırlanmasını ve hastaya sunulmasını sağlar.
  b) İlacın analizlerini yapar.
  c) İlacın farmakolojik etkisinin devamlılığı ile emniyeti, etkililiği ve maliyeti bakımından gözetimini sağlar.
  ç) İlaçla ilgili standardizasyon ve kalite güvenliğini sağlar.
  d) İlaç kullanımına bağlı sorunlar hakkında hastaları bilgilendirir ve çıkan sorunların bildiriminin yapılmasına ilişkin faaliyetleri yürütür.
  e) Kozmetik imalathanesi, ilaç AR-GE merkezi, ecza deposu gibi müesseseleri açabilir veya bu tür resmî ya da özel müesseselerde mesul müdürlük yapabilir.

  Eczacıların Çalışma Alanları:
  1- Eczane açabilir
  2- Hastanede Eczacı olarak çalışabilir
  3- Klinik Eczacılık Uzmanlık sınavına girer, üç yıl uzmanlık okuduktan sonra klinik eczacı olarak çalışabilir
  4-Tıbbi Cihaz Kurumunda Çalışır
  5- SGK’da çalışır
  6- Sağlık Bakanlığında çalışır
  7-İlaç Endüstrisi, pazarlama, üretim, kalite-kontrol ve AR-GE birimlerinde çalışır.
  8-Hıfsısıhha’da kalite kontrol biriminde çalışır
  9-Adli tıpta çalışır
  10-İlaç Deposu Mesul Müdürlüğü yapar
  11- Akademisyen olarak çalışır
  12-Kozmetik imalatı ve geliştirilmesinde çalışır
  13- Çeşitli laboratuvarlarda kalite kontrol müdürü olarak görev yapar
  14-Klinik araştırma enstitülerinde çalışır

 • Eczacılık Fakültesinde okumak isteyen öğrenciler hangi alana ilgi duymalıdır?

  Kimya, Biyoloji, Matematik, İstatistik, Anatomi, Fizyoloji
 • İlaç sektöründe yeni mezun eczacılara ihtiyaç var mı? Hangi alanlarda çalışılabilir?

  • İlaç endüstrisi Eczacı mezun çalıştırmayı istemektedir. Ancak eczane açma yönünde talepler çok olduğundan ilaç endüstrisinde günümüzde az sayıda eczacı çalışmaktadır.
  • İlaç endüstrisinde bir Eczacı çalıştığı taktirde yükselme olasılığı diğer meslek gruplarına göre çok daha kolaydır ve daha yüksek ücret alırlar.
  • Pazarlama,
  • Üretim,
  • Kalite-kontrol
  • AR-GE
  • Klinik araştırmalar
  • Ruhsatlandırma
  • Patent
 • Eczacılar eczanelerini transfer edebilir mi?

  Eczanenin naklinde, açılmaya ilişkin usûl ve esaslar uygulanır. 6197 sayılı yasa ile belirlenmiştir.

  MADDE 18 1) Bir eczanenin başka bir eczacıya devri işlemleri, il sağlık müdürlüğünce görevlendirilen bir yetkili ile eczacı odası yetkilisi huzurunda tanzim olunacak bir tutanak ile yapılır.
  Eczanenin nakli:
  MADDE 19 (1) Eczanenin naklinde, açılmaya ilişkin usûl ve esaslar uygulanır. Mevcut eczane yeni eczane için ruhsat düzenleninceye kadar eczane vasfını korur. Aynı il içindeki nakillerde yeni ruhsatname düzenlenmez ve harç ödenmez.

 • Bir yıl yardımcı eczacılık yapma zorunluğu var mı? Yer bulunamazsa ne yapılabilir?

  Yıllık Katma Değer Vergisi hariç üç milyon Türk Lirası ve üzerinde ciro yapan serbest eczanelerde ikinci eczacı çalıştırılması zorunludur. Belirtilen meblağa eklenen her iki milyon Türk Lirası tutarındaki ciro için bir eczacı daha çalıştırılması gerekir. Bu rakam Kurum tarafından her yıl Türk Eczacıları Birliğinin de görüşü alınarak güncellenir ve ilân edilir. Ciro bilgileri Türk Eczacıları Birliği tarafından her yıl nisan ayı içerisinde Kuruma gönderilir.

  Hastane eczanelerinde veya ikinci eczacı olarak serbest eczanelerde en az bir yıl süre ile çalışanlar, yardımcı eczacı olarak çalışma şartını yerine getirmiş sayılır.

 • Hastane eczacılığı yapmak için KPSS’ye girme zorunluğu var mı?

  Yoktur. Eczacılar sağlık Bakanlığının mezuniyet başarılarını da göz önüne alarak yapmış oldukları bölge sıralamasında Kura usulü ile illere tayinleri yapılmaktadır.
 • Akademisyen olmak için ne yapmak gerekir?

  Fakülteden 4 üzerinden en az 2.72, 100 üzerinden 70 puanla mezun olmalı, YÖK kuralları gereği doktora programlarına kabul edilmek için; yabancı dilden 55, Ales sınavından 55 almaları gerekir.

  Eczacılık fakültesi mezunları Yüksek Lisans Derecesi ile mezun olduğundan direkt doktoraya yukarda belirtilen şartları ve üniversite senatolarının belirlediği özel şartları yerine getirdikleri taktirde başlayabilirler.

  Doktora’dan sonra Yard. Doç. Üniversite kurallarını yerine getirdiği takdirde ataması yapılabilir. YÖK tarafından yapılan Doçentlik sınavını geçerek Doçent ünvanı alır ve üniversite kadrolarına atanabilir.

  Doçent ünvanı aldıktan 5 yıl sonra üniversitelerde profesörlük kadrosuna atanabilir.

 • Diplomamız yurt dışında geçerli midir?

  Diplomamız direkt olarak yurtdışında Eczacı olarak çalışmamıza izin vermez. Çünkü her ülkenin kendine ait eğitim müfredatı bulunmaktadır ve farklılıklar içermektedir. Diploma denklik başvurusu yapmak gerekir. Başvuruda eksiklikler belirlenir ve eksiklikler giderildikten sonra o ülkede Eczacı olmaya hak kazanılabilir. Bologna sürecine girmiş olduğumuzdan dolayı mezunlarımızın bu denkliği alması daha kolay olacaktır. 5 Yıllık eğitim-öğretim planlarımız Erasmus hareketliliği, Bologna kriterleri, Amerika akreditasyon kuruluş kriterlerine, ülkemiz ÇEP programına ve akreditasyon kriterlerine uygun hazırlandığından denklik almak bazı ufak farklılıkları yerine getirmekle sağlanacaktır.
 • Yurt dışında staj ve çalışma olanağı var mı?

  Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi olarak Erasmus anlaşmaları çalışmalarına başlanmıştır. Polonya, İngiltere ve Almanya’daki üniversitelerin bazıları ile yapılan görüşmeler sonunda aşağıdaki üniversiteler ile ikili anlaşma süreçlerini başlatılmış ve protokol işlemleri devam etmektedir. Ayrıca İspanya, Portekiz, Fransa ile de anlaşma yapmak üzere görüşmeler devam etmektedir.

  Anlaşma yapılan Üniversite                                    Ülke                            Anlaşma türü

  Lublin University, Faculty of Pharmacy                    Polonya                      Tam anlaşma Öğrenci ve Öğretim Üyesi değişimi

  Munster University, Faculty of Pharmacy                 Almanya                     Tam anlaşma Öğrenci ve Öğretim Üyesi değişimi

  University of Porto                                                     Portekiz                      Tam anlaşma Öğrenci ve Öğretim Üyesi değişimi

 • Eczacılık kazançlı bir meslek midir?

  Eczanede ilaç dışında kozmetik, dermo-kozmetik, tıbbi ilkyardım malzemeleri, Hijyenle ilgili ürünler gibi yan ürünler de satılabilmektedir. Açıldığı yere ve eczacının mesleğini icra edebilme yetisine bağlı olarak eczanelerin kazançları değişmektedir. Eczacıların kamuda ve endüstri üst düzey yönetimi hariç çalıştıkları diğer yerlerden daha yüksek gelir getirdikleri bilinmektedir. İyi gelir sağlayacak şekilde bir eczane işletebilmek için Eczane eczacısı olacak öğrencilerin iletişim ve hasta bilgilendirme teknikleri ve klinik eczacılıkla İlişkili derslere eğitimleri sürecinde yönlenmeleri önemlidir.
 • Klinik Eczacılık ve uzmanlığı hakkında bilgi verir misiniz?

  Uzmanlık dallarının

  1- Klinik Eczacılık
  2- Fitofarmasi

  olarak iki dalda belirlendiği ve yatak sayısı 100 ile 300 olan hastanelerde bir, 300’ün üzerindeki her 200 yatak için ilave bir uzman “klinik eczacı” istihdam edilecektir. Bu dallarda eğitim süresinin
  3 yıl olacaktır. Uzman klinik eczacı istihdamı 1 Ocak 2023’te zorunlu hale gelecektir. 2017’da iki dönem şeklinde sınavlar yapılacak. Tarihler Sağlık Bakanlığı WEB sayfasından takip edilebilir.

 • Eczacılık Fakültesinde branşlaşma hangi yıllarda olur?

  Eczacılıkta branşlaşma Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde dördüncü sınıfta başlayan alan seçmeli dersler ile başlamaktadır. Beşinci sınıfta var olan seçmeli dersler ve staj ile de branşlaşma gerçekleştirilmiş olacaktır.
 • Staj olanakları nelerdir? Hastanede klinik eczacılık stajı yapılabilir mi?
  Stajlar hangi dönemde başlamaktadır?

  Stajlar ikinci yılın sonunda yaz aylarında başlamaktadır. Fakültemiz eğitim-öğretim planlarında beş farklı staj programı yer almaktadır. 6 ay Eczane staj zorunluluğu vardır. Hastanede klinik Eczacılık Stajı son yıldaki ECZ556 Seçmeli Staj V kapsamında yapılabilir.

  ECZ 218 ECZANE STAJI I Kredi: 2 AKTS:2
  Pratik stajın amacı, öğrencilerin eczane eczacılığı ile ilgili başlangıç düzeyinde bilgi, beceri ve
  deneyim sahibi olmalarını sağlanmasıdır.

  ECZ 320 ECZANE STAJI II Kredi: 2 AKTS:2
  Staj kapsamında, öğrencilerin eczane ilaç gereksinimlerinin tespiti, eczaneye ilaç alımı,
  eczanelerin organizasyonu ve yerleşimi, eczanede tutulması gerekli kayıt ve dosyalar hakkında bilgi edinmesi ve öğrencilerin hastalarla iletişimin kurma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

  ECZ 416 ECZANE STAJI III Kredi: 2 AKTS:2
  Pratik stajın amacı, öğrencilerin eczacılık uygulama alanında orta-ileri düzeyde bilgi, beceri ve
  deneyim sahibi olmalarının sağlanmasıdır.
  ECZ 504 ECZANE STAJI IV Kredi: 2 AKTS:2
  Stajın amacı, öğrencilerin eczacılık uygulama alanında ileri düzeyde bilgi, beceri ve deneyim
  sahibi olmalarının sağlanmasıdır.

  ECZ 506 SEÇMELİ STAJI V
  Kredi: 2 AKTS:2
  Öğrencilerin ilaç endüstrisi veya hastane eczanesinde seçmeli olarak gerçekleştirecekleri bu stajın
  amacı; İlaç endüstrisini seçen öğrencilerin; formülasyon tasarım çalışmaları, hammadde ve mamul ürünlerin kalite kontrol ve kalite güvencesi çalışmaları, değişik ilaç şekillerinin üretim çalışmaları, satış ve pazarlama birimlerinin çalışmaları, lisanslı ve jenerik ürünler için ruhsat dosyası hazırlanması çalışmaları ile GMP/GLP ile ilgili çalışmalara dahil olarak ilgili konularda;
  Hastane eczanesini seçen öğrencilerin; eczane ilaç gereksinimlerinin tespiti, eczaneye ilaç alımı, eczanenin düzenlenmesi ve yerleşimi, ayakta ve yatan hastaların ilaç ihtiyaçlarının karşılanması, ilaç danışmanlığı, eczanede tutulması gereken kayıtlar ve hastane eczanesinin resmi ve resmi olmayan birimlerle ilişkileri ile ilgili konularda bilgi ve tecrübelerinin arttırılması amaçlanmıştır.

 • Eğitim dili ingilizce mi?

  Eğitim dili Türkçedir. İlk yıl bir dönemde 16 olmak üzere toplam 32 kredilik 14’er saat teorik ders ve 4’er saatlik uzaktan eğitim uygulama saati Şeklinde hazırlık statüsünde ingilizce eğitimi verilmektedir.
  İkinci ve üçüncü sınıflarda 4 dönem Mesleki ingilizce dersleri yer almaktadır. Bu derslerde öğrencinin eczacılık mesleğinin çeşitli alanlarında yazılmış makale çevirmesi ve sunum yapması yolu ile Meslek Terminolojisini öğrenmesi amaçlanmıştır.Ayrıca hasta iletişimini artıracak şekilde organize edilen konuşma pratikleri ile de mesleki konuşabilme yeteneği kazanarak uluslararası standartlarda eczacı olarak yetiştirilmeleri amaçlanmıştır
 • Eczacılık Fakültesi eğitimi hakkında bilgi verir misiniz?

  Fakültemizde eğitim programı Temel Eczacılık Bilimleri, Eczacılık Meslek Bilimleri ve Eczacılık Teknolojisi bölümleri kapsamındaki derslerin organizasyonu sağlanarak yürütülecektir. Eğitimin ilk yıllarında temel bilimler kapsamında kimya, analitik kimya, farmasötik botanik, biyoloji, biyokimya, fizyoloji, patoloji, anatomi ve diğer tıp bilimlerine dayalı bir eğitim planı öngörülmektedir. Temel eğitimi takiben 2. yılın 2. yarısından başlamak üzere 3. ve 4.yılları kapsayacak şekilde eczacılık meslek (farmakoloji, farmasötik kimya, farmakognozi) ve teknolojik bilimlerine (farmasötik teknoloji, farmasötik biyoteknoloji, farmakokinetik, kozmetoloji, farmasötik toksikoloji) yönelik dersle eğitim programında yer almaktadır.
  Teorik derslerle birlikte uygulama/laboratuvar ağırlıklı bir eğitimi gerektiren eczacılık programının ilk 4 yılı sonunda öğrencilerimizin eczacılık kavram ve profesyonel uygulama yetilerini kazanması beklenmektedir. 5.yılda ise serbest eczacılık, hastane eczacılığı ve endüstri eczacılığı alanlarında seçmeli dersler ile mesleki alan yönlendirmesi yapılacaktır. Ayrıca 4. ve 5. yıllarda klinik eczacılık/farmasötik bakım kavram ve uygulamalarını içeren yoğun bir eğitim programı uygulanacak olup, öğrencilerimizin bu alanda çalışmaya hazır bir altyapı ile fakültemizden mezun olacak düzeye ulaşması hedeflenmektedir.
  2017-2018 Bahar yarıyılından başlamak üzere fakültemizde doktora programı açma hedeflenmiştir ve YÖK değerlendirilmesine sunulmuştur.
  2016 Ağustos ayında başlamak üzere sürekli eğitim merkezi ile İlaç Endüstrisi Yönetici Yetiştirme ve Hasta Odaklı Eczane Yönetimi Sertifika programları ile ilaç endüstrisine yöneticiler ve klinik eczacılık sınavına hazırlık yanında iyi bir eczane yönetimi yapabilecek Eczacılar yetiştirilmesi programları başlatılacaktır.
 • Eczacılık Fakültesi eğitiminin zorlayıcı yanları nelerdir?

  Eczacılık eğitiminde ilk iki yıldaki dersler üçüncü ve dördüncü sınıftaki meslek derslerini desteklemektedir. Bu nedenle ilk yıllardan başlayarak aynı özenle derslere çalışılması gerekmektedir. Türkiyede henüz tam bir branşlaşmış eğitim olmadığı ve tek tip diploma verildiği için mezun eczacıların eczacılığın tüm alanlarında istihdam edilebilecek bilgi ile donanması istenmektedir. Bu nedenle de 4 yıl çok yoğun bir program uygulanmaktadır.
 • Laboratuvar donanımlarınız hakkında bilgi alabilir miyiz?

  Fakültemizde Farmasötik Kimya-Analitik Kimya, Farmasötik Botanik-Farmakognozi, Farmasötik
  Teknoloji olmak üzere üç farklı laboratuvar yer almakadır.

  Bu laboratuvarlarda mevcut alet ve ekipmanlar aşağıdaki şekildedir:
  Planet Karıştırıcı, Class II Mikrobiyolojik Güvenlik Kabini, Otoklav, Flakon Kapayıcı (Crimper), Tabletler İçin Kübik Karıştırıcı, V Karıştırıcı, Friabilite Test Cihazı, Sertlik Ölçüm Cihazı, Tablet Dağılma Cihazı, Tablet Dissolusyon Test Cihazı, Draje Kaplama Kazanı,
  Tek Zımbalı Tablet Baskı Makinesi, Yaş Granülasyon (Hamur Karıştırıcı Elekle Birlikte), Kapiler Viskozimetre, UV Spektrofotometre, Draje Kaplama İçin Kurutma Makinesi, Sert Jelatin Kapsül Dolum, Elek Seti, Tozlarda Tap Dansite Ölçüm Cihazı, Kül Fırını,
  El Tipi UV Lambaları, Hassas Ve Kaba Teraziler, Sterilizasyon Etüvleri, Su Banyoları, Dik Tip Rotary Evaporatör, Mikser – Laboratuar Blender Seti, Manyetik Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcılar, Vorteks Karıştırıcı, Mantolu Isıtıcılar, Çeker Ocaklar, Kimyasal Dolapları.

  Farmasötik Mikrobiyoloji ve Biyokimya laboratuvar dersleri ise üniversitemiz ortak laboratuvarlarında yürütülmektedir.

 • Kaç öğretim üyeniz var? Öğretim üyeleriniz hakkında bilgi verebilir
  misiniz?

  Akademik Çalışan Sayısı: 14
  4 Profesör
  6 Yardımcı Doçent
  4 Araştırma Görevlisi
  1 İdari Çalışan Sayısı
 • Burslu olma şartları nelerdir? Burslar ne zaman kesilir?

  Eczacılık Fakültesinde

  sıralama en düşük p uan en yüksek pu an
  %100 burslu 6 kişi 25.000 419 431
  %50 burslu 6 kişi –
  % 25 burslu 48 kişi 58.800 361 390

 • Son sınıf araştırma projesi kapsamı nedir?

  ECZ501 PROJE-BİTİRME TEZİ I ve II olarak Güz ve Bahar yarıyılında toplam 18 kredilik iki ders kapsamında yaptırılmaktadır. Öğrenciler her hafta 1 saat danışman olarak seçtikleri öğretim üyesi ile görüşür ve aldığı direktifler doğrultusunda tezini derleme ya da laboratuvar uygulaması şeklinde yapar ve 50 sayfayı geçmeyecek şekilde bir kitapçık şeklinde tez yazım kılavuzu doğrultusunda yazar. Savunmasını sözlü olarak yapar ve tezinden bir poster sunumu gerçekleştirir. Bu dersin amacı öğrencilere danışmanları nezaretinde meslek alanları ile ilgili belirlenen konularda araştırma yapmak becerisi kazandırmak, öğrencilere konuyla ilgili bilgi kaynaklarına ulaşma ve yararlanma deneyimi kazandırmak, öğrencilerin öğrenimleri sırasında kazandıkları temel bilgileri, bu bilgi kaynakları ışığında harmanlayarak uygulama becerilerini geliştirmek ve öğrencilere sunma becerisi kazandırmaktır.
 • Yatay geçiş yapmak isteyenler için sağlaması gerekli şartlar nelerdir?

  Biruni üniversitesi kurum içi ve kurumlar arası geçiş kriterleri Biruni Üniversitesi eğitim öğretim yönetmeliği gereği YÖK tarafından yayınlanan yönetmelikler gerekliliklerine göre yapılır. Kurumiçi geçişlerde kontenjanlar Senato kararı ile belirlenir. Yatay geçiş için birinci sınıfın tüm derslerinin başarı ile tamamlanmış ve en az %60 (2.3) genel ortalamaya sahip olunması istenir. Hazırlık sınıfından sonra yatay geçiş yapılmaz. Önceki kurumda veya bölümde okumuş olduğu derslerin içerikleri ve AKTS kredileri tutanlar transfer edilir. Öğrencinin transfer edilen derslerin yüzdesine bağlı olarak hangi sınıfa intibak ettirildiğine fakültede oluşturulan ve tüm bu değerlendirmeleri yapan komisyon tarafından karar verilir.

  Başvuru Koşulları:
  Kayıt Durumu: Halen kayıtlı öğrenci statüsünde bulunmak gerekir. (Kayıt dondurmuş olmak
  başvuru yapmak için engel değildir.)
  Öğrenim Süresi: Aday hazırlık sınıfları da dahil tüm ara sınıflarda başvuruda bulunabilir.
  Taban Puan: Kayıt olduğu yıldaki ÖSYS merkezi yerleştirme puanı, geçiş yapmak istediği Biruni Üniversitesi ön lisans ve lisans programının o yılki taban puanına eşit veya bu puandan yüksek olan adaylar, yatay geçiş başvurusu yapabilirler.
  Başvuru için Gerekli Bilgi ve Belgeler
  Başvuru Formu: Doğru ve eksiksiz doldurulmuş başvuru formu.
  Öğrenci Belgesi: Adayın kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından hazırlanmış, adayın başvuru sırasında halen kayıtlı öğrencisi olduğunu gösterir belge. Öğrenci belgelerinde adayın disiplin durumu ile ilgili bilgi bulunmalı.
  Bulunmuyorsa, adayın disiplin durumunu belirtir belge ek olarak sunulmalı.
  LYS (YGS ve Yerleştirme Puanları Dahil) Sonuç Belgesi: ÖSYM web sitesinden alınan adayın tüm yerleştirme puan bilgilerini gösteren sonuç belgesi
  ÖSYS Yerleştirme Sonuç Belgesi: ÖSYM web sitesinden çıktısı alınan yerleştirme sonuç
  belgesi.
  Resmi Transkript (Hazırlık Sınıfı Öğrencileri Hariç): Adayın kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından hazırlanmış, alınan tüm dersleri, notları ve not ortalamalarını gösteren not döküm belgesi. Transkript, not sistemi ve öğrenim dili hakkında açıklayıcı bilgi içermiyorsa, bu bilgileri içeren belgeler transkripte eklenmeli. (tercihen kapalı zarf içinde)
  Ders Tanım ve İçerik Bilgileri (Hazırlık Sınıfı Öğrencileri Hariç): Adayın transkriptinde belirtilen derslerin ayrıntılı tanımlarını ve içerik bilgilerini içeren belgeler. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılan başvurularda kurumu tanıtan broşür, katalog veya benzeri belgeler eklenmeli.
  Kimlik Belgesi Kopyası: Adaylardan nüfus cüzdanlarının arkalı önlü kopyası. (sürücü
  belgesi kabul ediliyor.

Tanıtım Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız